#

Frysk

Frysk

Fan herte wolkom op de Fryske side van De Jonge Demokraten Fryslân. De JD yn Fryslân binne in lytse, maar belutsen groep misken. Dy ferbûnens is typearjend foar ús ôfdieling, al jirren lang. 

As ôfdieling is het ien fan ús wichtigste doelen om jongeren yn dizze regio te belûke mei de polityk. Troch gauris wat aktiviteiten del te setten meitsje wy de polityk leuker foar de jongerein. We hawwe de politykynhâldelijke aktiviteiten mei sprekkers, mar ek gesellichhydsjúnen mei spultsjes of in borreltsje en fansels hawwe we ek in part formele fergaderingen lykas de algemene ôfdielingsfergadering.

Ik nedich dei fan herte út om kennis te meitsjen.

Nammens it bestjoer, de Rie fan Advys en de Kaskommisje en al ús leden.

Golle groetnis en oant sjen,

Roy Postma

Foarsitter fan de Jonge Demokraten Fryslân