#

Frysk

Frysk

Wolkom op de webside fan de Jonge Demokraten Fryslân!

Wy binne de politike jongereinferiening dy’t yn Fryslân it progressyfk-liberale lûd hearre lit. As lytse ôfdieling steane de leden en it bestjoer ticht by inoar en dat soarget foar in tagonklike sfear. Wy fine it wichtich dat jongerein belutsen is by de polityk en biede dêrfoar in moai plak. By ús kinst op in geselliche, leechdrompelige manier it petear fiere oer de polityk. 

Jonge Demokraten Fryslân organisearret aktiviteiten wêrby’t jongerein harren ontdekke en ontwikkelje kinne. Sa organisearje wy trainingen, tema-jûnen, wurkbesites, debatten en politike aksjes. Dêrnêst is d’r ien kear yn ’e moanne in aktiviteit dy't yn it teken stiet fan gesellichheid en ferdivedaasje. Fiel dy frij om in kear del te kommen by dizze aktiviteiten fan de ôfdieling! Wy fine it ek wichtich om as ôfdieling polityk aktyf te wêzen. Sa stribje wy dernei om fan de ôfdieling folle ynput te leverjen by lanlike kongressen fan de Jonge Demokraten. Do kinst ek as lid it regionaal polityk program en de struktuer fan de ôfdieling feroarje. Fynst it aardich om aktyf te wêzen yn de ôfdieling? Slút dy dan oan by ien fan ús werkgroepen! Nijsgjirrich wurden? Kom ris lâns en kom d’r efter watsto moai fynst oan de Jonge Demokraten Fryslân ! Of ast stiest te springen om lid te wurden, meld dy oan! 

Mei grutske, glânzgjende groetnis,

Janne Dam

Foarsitter Jonge Demokraten Fryslân

De aktiviteiten steane yn de aginda op dizze webside. Folchje ús op Instagram, Facebook, Twitter en Linkedin om in yndruk te krijen fan ús ôfdieling. By fragen kinst maile nei de Algemien Sekretaris fia secretaris@jdfriesland.nl