Onze geschiedenis/Ús skiednis

Onze geschiedenis/Ús skiednis

Frysk ûnderoan.

De afdeling Friesland is in september 2002 heropgericht. In die tijd hebben wel al veel bereikt. Interessante debatten gehouden, gezellige borrels, leerzame debattrainingen en als hoogtepunt, het voorjaarscongres in Leeuwarden, in mei 2003 en januari 2016. En het najaarscongress in Grou, oktober 2008. In dit artikel kun je meer lezen, over wat we willen, wat we doen, en wat JIJ kunt doen!

Wat willen wij? Leuke, maar ook interessante activiteiten organiseren voor de leden, maar ook voor andere politiek geintereseerden in Friesland en daarbuiten. Wij houden ons inhoudelijk bezig binnen de Friese politiek en zetten politieke statements neer voor bepaalde Friese en landelijke onderwerpen, onder andere de natuur van de waddenzee, wel of geen gasboring en Toerisme in Friesland, waar ligt de grens tussen natuur en toerisme?

Maar ook op terreinen als diversiteit, emancipatie, onderwijs, bestuurlijke vernieuwing, duurzame ontwikkeling en eigenlijk alle onderwerpen waar een mening over te vormen is komt bij ons aan de orde. Jongeren bij de politiek betrekken is ons doel, dit proberen we o.a. in samenwerking met de andere politieke jongeren organisaties in Friesland en onze zusterpartij D66. Maar ook door bijvoorbeeld tijdens lessen Maatschappijleer of Burgerschap in debat te gaan over politieke stellingen met scholieren of studenten.

Wil je meer leren over onze landelijke organisatie? Klik dan hier.

Wij willen het verschil maken! Durf jij dat ook?

 

De ôfdieling Fryslân is yn septimber 2002 opnij oprjochtte. Yn die tiid hawwe wy in soad foar mekoar krigen. Nijsgjirrige debatten hâlden, smûke boarrels, learsume debattrainings en as higtepunten de kongrissen yn Ljouwert yn 2003 en 2016 en yn Grou yn 2008. Hjir lêsto watsto betsjutte kinst en wat wy dogge!

Wat wolle wy? Leuke, mar ek nijsgjirrige aktiviteiten organissearje foar ús leden, mar ek foar oare polityk ynteressearden yn Fryslân en dêrbûten. Wy hâlde ûs ynhâldlik dwaande binnen de Fryske polityk en sette statements del oer bepaalde Fryske en lânlike tema's, lykas oer de natuer fan it waadgebiet, gasboarring en toerisme, wer leit de grins tusken natuer en toerisme?

Mar ek op terreinen lykas ferskaat, emansipaasje, ûnderwiis, bestjoerlike fernijing, duorsumens en eins alle tema's wêrst dy in miening oer foarmje kinst komt by ús oan de oarder. Jongerein by de polityk belûke en dat probearje wy u.o. troch gear te wurkjen mei de oare Fryske polityke organisaasjes yn Fryslân en ús susterpartij D66. Mar ek troch bygelyks by lessen Maatskippijlear of Boargerskip yn debat te gean oer polityke stellingen mei skoalbern of studinten.

Wolst mear witte oer ús lanlike organisaasje? Klik dan hjir.

Wy wolle it ferskil meitsje. Doarst do dat ek?

 

Nieuws

Kroegentocht n.a.v. horecatijden

Persbericht kroegentocht 22-05-2017 Het vrijgeven van de sluitingstijden in de horeca is al tijden een populair onderwerp in Leeuwarden. Terecht, want met Leeuwarden als groeiende studentenstad wor...

Lees meer...

zaterdag 25 november 10:00
Day of the Middle East - Landelijk
zaterdag 02 december 11:00
PI-Dag - Politiek Inhoudelijke Dag - Landelijk
donderdag 07 december 19:30
Schrijfmarathon voor Amnesty - Landelijk
donderdag 14 december 12:00
IFLRY Congres - Landelijk
vrijdag 15 december 17:00
BBBB Arnhem-Nijmegen - BuitenBubbelBorrel met Bestuur Brongers - Landelijk
zaterdag 16 december 18:00
Kerstgala - Landelijk
zondag 17 december 15:00
Zondag met FemDem - Landelijk
vrijdag 05 januari 19:00
Nieuwjaarsborrel & Kick-off Campagne #GR2018 - Landelijk

» Bekijk volledige kalender

Vul hieronder je emailadres in om een link te krijgen waarmee je je aan kunt melden voor de nieuwsbrieven van de Jonge Democraten en waarmee je je abonnementen kunt wijzigen.

» Bekijk eerdere nieuwsbrieven

Twitter

Jonge Democraten Online

FacebookTwitter

© 2017 Jonge Democraten